YALOVA İL GENEL MECLİSİ ARALIK AYI GÜNDEM MADDELERİ BELİRLENDİ
Yalova İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı oturumların gündem maddeleri belli oldu. İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel Başkanlığında 3 Aralık Pazartesi günü Saat 15.30'da toplanacak olan İl Genel Meclisinin gündemi şöyle:
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:57:59

Yalova İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı oturumların gündem maddeleri belli oldu.  İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel Başkanlığında 3 Aralık  Pazartesi günü Saat 15.30'da toplanacak olan  İl Genel Meclisinin gündemi şöyle: 

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, “Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 03/01/2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

3. İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ihtiyaç üzerine İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 (bir) Çevre Mühendisi, 2 (iki) İnşaat Teknikeri, 1 (bir) Harita Teknikeri ve 1 (bir) adet Avukata ödenecek ücretlerin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi,

4. İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

5. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03/05/2018 tarihli ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

6. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 04/01/2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

7. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için İl Genel Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre göncellenmesi konusunun görüşülmesi,

8. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için İl Genel Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 8 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için isteğe bağlı olarak hazırlanan ön inceleme raporu için İl Genel Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

12. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

13. İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli çözüm yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

14. İlimiz Merkez İlçe, Kirazlı Köyü, köy yerleşim alanı içerisinde bulunan ve Köy Tüzel Kişiliğine ait olan 597 nolu parsel üzerine antrenman sahası, soyunma odaları ve çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan projenin uygulanması için Gençlik ve Spor Bakanlığından ödenek talebinde bulunulması konusunun görüşülmesi,

15. İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında bazı harcama kalemlerine konan ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde belirtilen hizmetlerde harcanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince tabloda belirtilen fasıl maddelerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi,

16. Yargı mercilerinde açılan davaların İl Özel İdaresi adına takip edilmesi ve bu davalarla ilgili iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan 1 adet Avukat’ın 2019 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması ve bu personele ödenmek üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin ayrılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

17. Orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy (Tevfikiye) Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

18. İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti. (Turgay AYPEK)’ye 1 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi 4 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının yeniden ihale edilerek kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

19. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine (Mehmet PATIL-Esra PATIL) 1 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi 4 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,645 lt/sn su kaynağının yeniden ihale edilerek kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

20. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2019 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er harsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için ise 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi,

21. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

22. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmasının yapılarak, sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp konteynerlerinin temin edilmesi işlemlerinin sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

23. İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla, İl Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

24. Önergeler, dilek ve temenniler,

25. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

farkyalovada.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2007 @ Türkiyemix Şehir Portalı